Traditionell behandling

Läkemedelsbehandling

Den traditionella men mycket omdiskuterade  behandlingsmetoden för ADHD hos så väl kvinnor som män flickor som pojkar är  centralstimulerande mediciner.

Centralstimulerande

Bland medicinerna är Concerta vanligast men även Ritalin Equasym och  Medikinet är  andra företags egna namn på liknande preparat.

Fass  uppräkning av centralstimulerande  preparat
Socialstyrelsen
Sjukvårdsrådgivningen

Läkemedelsverkets  rekommendationer

Huvudbudskap från  läkemedelsverket

 • Läkemedelsbehandling av ADHD ska ses som en del i  ett behandlingsprogram, då stödåtgärder visat sig vara otillräckliga.
 • Individuellt anpassade behandlingsmål ska beskrivas  innan läkemedelsbehandlingen påbörjas.
 • Innan läkemedelsbehandling inleds bör
  • förutsättningarna för god följsamhet till  behandlingen och behovet av stöd eller hjälpmedel beaktas
  • patient, och i förekommande fall, anhöriga och  andra viktiga närstående, utbildas och informeras om läkemedelsbehandlingen
  • skattning avseende tillståndets svårighetsgrad  genomföras.
 • Korttidsbehandling
  • För behandling av okomplicerad ADHD finns mest  erfarenhet av metylfenidat, som får betraktas som förstahandspreparat.
  • Atomoxetin kan övervägas som förstahandspreparat  under vissa omständigheter, såsom vid missbruk/ risk för missbruk eller annan  felaktig användning i familjen alternativt i närmiljön, svåra tics eller  allvarlig sömnstörning.
 • Långtidsbehandling
  • Endast en mindre del av patienterna fullföljer  behandlingen i långtidsstudier. Effekt- och säkerhetsdata är därför mindre  övertygande.
  • Läkemedelsbehandlingens effekt och säkerhet bör  regelbundet utvärderas.

Antidepressiva

Lite ovanligare i Sverige men förekommande är att  behandla ADHD med antidepressiva. Stratera är ett läkemedel som används ofta i USA och det enda som (vi har hittat)  uppger sig för att faktiskt behandla ADHDn och dess  uppmärksamhetsproblem.

Cipramil m fl (SSRI) används ofta därför att kvinnor med ADHD ofta är deprimerade men  också för att de har en inverkan på GAD dvs generellt ångest syndrom som också  tidigt drabbar flickor med ADHD. Genom att läkemedlen minskar den psykiska  sårbarheten så kan de ha god effekt på ”bieffekterna” av ADHD men så vitt vi  sett påstår ingen att de faktiskt hjälper mot koncentrationsproblem, klumpighet  och glömska.
Fass uppräkning  av SSRI mfl antidepressiva
Socialstyrelsen
Sjukvårdsrådgivningen

Psykologbehandling

Hos psykolog eller terapeut finns det en mängd olika  sätt att behandla människor med ADHD.

Socialstyrelsen
Sjukvårdsrådgivningen

KBT

Kognitiv Beteende  terapi (KBT) är en relativt ung behandlingsform men har haft mycket goda och  av forskning säkrade framgångar i behndling av människor med såväl psykiska som  fysiska sjukdomar. Alltifrån att sluta röka till att minska antalet  epilepsianfall. Rent allmänt kan sägas att den går ut på att studera sitt  beteende och vad som utlöser beteendet och sedan arbeta med att med tankens  hjälp förändra det. Problemet med ADHD personer och KBT är att det kräver  fokusering vilket vi har problem med om vi inte är tillräckligt motiverade.

Coaching

Coaching är en slags KBT men som mer inriktar sig på ADHD-personens omgivning. Man tränar  helt enkelt inte bara på att förändra ADHD-personens betende utan även  föräldrar/maka/make/lärare/chef. Eftersom det kan vara lättar för omgivningen  att hjälpa till om man tittar på vad som utlöser det ”felaktiga” beteendet. I  coaching ingår också att skapa rutiner och miljöer kring ADHD-personen som gör  att risken för följdsjukdomar minskar.

Samtalsterapi

Traditionell samtalsterapi kan vara ett  alternativ särskilt för de som redan lider av ytterligare psykiatriska diagnoser  som ätstörningar, depression mm. Denna behandling gör att man får ökad  förståelse på vad ”ont” som hänt en i livet men också en föståelse för  omvärldens ”konstiga”reaktioner på ADHD-beteendet.